Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan
onder:

 

1. Ondernemer: de natuurlijke of
rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

2. Consument: de natuurlijke persoon
die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met
Terrafauna;

3. Overeenkomst op afstand: een
overeenkomst waarbij in het kader van een door

Terrafauna georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer

technieken voor communicatie op
afstand;

4. Techniek voor communicatie op
afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen
de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid
voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

7. Dag: kalenderdag;

8. Duurtransactie: een overeenkomst
op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings-en/of
afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9. Duurzame gegevensdrager: elk
middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van Terrafauna             

 

Terrafauna / René Zwart  

Oudendijk 14a, 4285 WK  Woudrichem

Telefoonnummer:0183-304228    

E-mailadres: info@terrafauna.nl    

KvK-nummer: 18048576

BTW-identificatienummer: NL 1900 59
709 B 01

 

Artikel 3 -Toepasselijkheid

 

1. Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op elk aanbod van Terrafauna en op elke

tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.

2. Voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij Terrafauna zijn in te
zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden
toegezonden.

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand
wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de
consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit
redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven
waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij
op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen
worden toegezonden.

4. Voor het geval dat naast deze
algemene voorwaarden tevens specifieke product-of

dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich
in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling
die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 -Het aanbod

 

1. Indien een aanbod een beperkte
geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

2. Het aanbod bevat een volledige en
nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te
maken. Als Terrafauna gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een
waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

diensten. Kennelijke vergissingen of
fouten in het aanbod binden Terrafauna niet.

3. Elk aanbod bevat zodanige
informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

• de prijs inclusief belastingen;

• de eventuele kosten van aflevering;

• de wijze waarop de overeenkomst tot
stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

• het al dan niet van toepassing zijn
van het herroepingsrecht;

• de wijze van betaling, aflevering
of uitvoering van de overeenkomst;

• de termijn voor aanvaarding van het
aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de

prijs;

• de hoogte van het tarief voor
communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van

de techniek voor communicatie op
afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

basistarief;

• indien de overeenkomst na de
totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor

de consument te raadplegen is;

• de wijze waarop de consument voor
het sluiten van de overeenkomst van door hem niet

gewilde handelingen op de hoogte kan
geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan

herstellen voordat de overeenkomst
tot stand komt;

• de eventuele talen waarin, naast
het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

• de gedragscodes waaraan Terrafauna
zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en

• de minimale duur van de
overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt

tot voortdurende of periodieke
aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 -De overeenkomst

 

1. De overeenkomst komt, onder
voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het
aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

2. Indien de consument het aanbod
langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

Terrafauna onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze
aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

3. Indien de overeenkomst
elektronisch tot stand komt, treft Terrafauna passende technische

en organisatorische maatregelen ter
beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt

hij voor een veilige webomgeving.
Indien de consument elektronisch kan betalen, zal

Terrafauna  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in
acht nemen.

4. Terrafauna kan zich – binnen
wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan
voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de
overeenkomst op afstand. Indien Terrafauna op

grond van dit onderzoek goede gronden
heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling
of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

5. Terrafauna zal bij het product of
dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

of op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager, meesturen:

a. het bezoekadres van de vestiging
van Terrafauna waar de consument met klachten

terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de
wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een
duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

c. de informatie over bestaande
service na aankoop en garanties;

d. de in artikel 4 lid 3 van deze
voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Terrafauna deze

gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

e. de vereisten voor opzegging van de
overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde
duur is.

6. Indien Terrafauna zich heeft
verplicht tot het leveren van een reeks van producten of

diensten is de bepaling in het vorige
lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a -Herroepingsrecht bij
levering van producten

1. Bij de aankoop van producten heeft
de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden
gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag

na ontvangst van het product door of
namens de consument.

2. Tijdens deze termijn zal de
consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst
te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle
geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk -in

de originele staat en verpakking aan Terrafauna
retourneren, conform de door

Terrafauna verstrekte redelijke en
duidelijke instructies.

3. Herroepingsplicht is niet van
toepassing bij voedseldieren omdat hier een zeer beperkte houdbaarheid op zit.

 

Artikel 6b -Herroepingsrecht bij
levering van diensten

1. Bij levering van diensten heeft de
consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden gedurende
zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der

overeenkomst.

2. Om gebruik te maken van zijn
herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door

Terrafauna bij het aanbod en/of
uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

 

Artikel 7 -Kosten in geval van
herroeping

 

1. Indien de consument gebruik maakt
van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

2. Indien de consument een bedrag
betaald heeft, zal Terrafauna dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 -Uitsluiting
herroepingsrecht

 

1. Indien de consument niet over een
herroepingsrecht beschikt, kan dit door Terrafauna

alleen worden uitgesloten indien Terrafauna
dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het

sluiten van de overeenkomst, heeft
vermeld.

2. Uitsluiting van het
herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a) die door Terrafauna tot stand zijn
gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

b) die duidelijk persoonlijk van aard
zijn;

c) die door hun aard niet kunnen
worden teruggezonden; o.a. voedseldieren

d) die snel kunnen bederven of
verouderen; o.a. voedseldieren

e) waarvan de prijs gebonden is aan
schommelingen op de financiële markt waarop

Terrafauna geen invloed heeft;

f) voor losse kranten en tijdschriften;

g) voor audio-en video-opnamen en
computersoftware waarvan de consument de verzegeling

heeft verbroken.

3. Uitsluiting van het
herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a) betreffende logies, vervoer,
restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een

bepaalde datum of tijdens een
bepaalde periode;

b) waarvan de levering met
uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de

bedenktijd is verstreken;

c) betreffende weddenschappen en
loterijen.

 

Artikel 9 -De prijs

 

1. Gedurende de in het aanbod
vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet
verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

in BTW-tarieven.

2. In afwijking van het vorige lid
kan Terrafauna producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de
financiële markt en waar Terrafauna geen invloed

op heeft, met variabele prijzen
aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen
richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn
van wettelijke regelingen of bepalingen.

4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden
na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien Terrafauna dit
bedongen heeft en:

a) deze het gevolg zijn van
wettelijke regelingen of bepalingen; of

b) de consument de bevoegdheid heeft
de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

 

5. De in het aanbod van producten of
diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

Artikel 10 -Conformiteit en Garantie

 

1. Terrafauna staat er voor in dat de
producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van
de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of
overheidsvoorschriften.

2. Een door Terrafauna, fabrikant of
importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af

aan de rechten en vorderingen die de
consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming

van de verplichtingen van Terrafauna
jegens Terrafauna kan doen gelden op grond

van de wet en/of de overeenkomst op
afstand.

 

Artikel 11 -Levering en uitvoering

 

1. Terrafauna zal de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen
van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

2. Als plaats van levering geldt het
adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3. Met inachtneming van hetgeen
hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere
leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling
niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan
uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

recht op eventuele schadevergoeding.

4. In geval van ontbinding conform
het vorige lid zal Terrafauna het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5. Indien levering van een besteld
product onmogelijk blijkt te zijn, zal Terrafauna zich

inspannen om een vervangend artikel
beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

duidelijke en begrijpelijke wijze
worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij

vervangende artikelen kan het
herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van

retourzending zijn voor rekening van Terrafauna.

6. Het risico van beschadiging en/of
vermissing van producten berust tot het moment van bezorging

aan de consument bij Terrafauna,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

7. Het risico van beschadiging /
kwaliteitsverlies van voedseldieren en planten berust vanaf het moment van aflevering bij
de vervoerder bij de consument, Terrafauna is niet verantwoordelijk voor het
kwaliteitsverlies dat door vervoer van de voedseldieren en planten is ontstaan. Het is ten
alle tijden beter om voedseldieren en planten in de winkel af te komen halen in plaats van
op te sturen, met name met extreem hoge (boven de 20 graden celsius) en extreem
lage temperaturen (vorst).

 

Artikel 12 -Duurtransacties

 

1. De consument kan een overeenkomst
die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één
maand.

2. Een overeenkomst die voor bepaalde
tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

Indien is overeengekomen dat bij
stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal

worden verlengd, zal de overeenkomst
worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde

tijd en zal de opzegtermijn na
voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 -Betaling

 

1. Voor zover niet later is
overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te

worden voldaan binnen veertien dagen
na bezorging van het goed of in geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een
dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze

overeenkomst betreffende bescheiden.

2. Bij de verkoop van producten aan
consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een

vooruitbetaling van meer dan 50%
worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan

de consument geen enkel recht doen
gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende

bestelling of dienst(en), alvorens de
bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3. De consument heeft de plicht om
onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan Terrafauna te melden.

4. In geval van wanbetaling van de
consument heeft Terrafauna behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf
aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

 

Artikel 14 -Klachtenregeling

 

1. Terrafauna beschikt over een
voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de
overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend
bij Terrafauna, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

3. Bij Terrafauna ingediende klachten
worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord.
Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door Terrafauna binnen
de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie
wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

 

Artikel 15 -Aanvullende of afwijkende
bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene
voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en
dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op
een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.

 

 

 

Dit bericht is gepost in Home. Bookmark de link.