Algemene Voorwaarden & Privacy policy Terrafauna

 

Artikel 1 – Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan

consumenten aanbiedt;

 1. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

overeenkomst op afstand aangaat met Terrafauna;

 1. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door

Terrafauna georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten,

tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer

technieken voor communicatie op afstand;

 1. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van

een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn

samengekomen;

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de

overeenkomst op afstand;

 1. Dag: kalenderdag;
 2. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of

diensten, waarvan de leverings-en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 1. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige

raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

Artikel 2 – Identiteit van Terrafauna

 

Terrafauna / René Zwart

Oudendijk 14a, 4285 WK  Woudrichem

Telefoonnummer:0183-304228

E-mailadres: info@terrafauna.nl

KvK-nummer: 18048576

BTW-identificatienummer: NL002117519B89

Bankgegevens: ING Bank IBAN: NL39INGB0004467817

 

Artikel 3 -Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Terrafauna en op elke

tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene

voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal

voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene

voorwaarden bij Terrafauna zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig

mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid

en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden

langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat

deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg

kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product-of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige

toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds

beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 -Het aanbod

 

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit

nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het

aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Terrafauna gebruik maakt van

afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of

diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Terrafauna niet. Afbeeldingen en kleur kunnen afwijken van het product, bijvoorbeeld bij planten omdat dit levend materiaal is.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en

verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het

bijzonder:

 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig

zijn;

 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de

prijs;

 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van

de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het

basistarief;

 • indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor

de consument te raadplegen is;

 • de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet

gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan

herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;

 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Terrafauna zich heeft onderworpen en de wijze waarop de

consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en

 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt

tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

Artikel 5 -De overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van

aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde

voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt

Terrafauna onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het

aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de

overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Terrafauna passende technische

en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt

hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal

Terrafauna  daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 1. Terrafauna kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan

zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Terrafauna op

grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij

gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere

voorwaarden te verbinden.

 1. Terrafauna zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk

of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden

opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van Terrafauna waar de consument met klachten

terecht kan;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

 1. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
 2. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Terrafauna deze

gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van

meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.

 1. Indien Terrafauna zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of

diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6a -Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder

opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag

na ontvangst van het product door of namens de consument.

 1. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen

beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk -in

de originele staat en verpakking aan Terrafauna retourneren, conform de door

Terrafauna verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Herroepingsplicht is niet van toepassing bij voedseldieren omdat hier een zeer beperkte houdbaarheid op zit.

 

Artikel 6b -Herroepingsrecht bij levering van diensten

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave

van redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der

overeenkomst.

 1. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door

Terrafauna bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en

duidelijke instructies.

 

Artikel 7 -Kosten in geval van herroeping

 

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van

terugzending voor zijn rekening.

 1. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Terrafauna dit bedrag zo spoedig

mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 -Uitsluiting herroepingsrecht

 

 1. Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Terrafauna

alleen worden uitgesloten indien Terrafauna dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het

sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 1. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
 2. a) die door Terrafauna tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de

consument;

 1. b) die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 2. c) die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; o.a. voedseldieren
 3. d) die snel kunnen bederven of verouderen; o.a. voedseldieren
 4. e) waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Terrafauna geen invloed heeft;

 

Artikel 9 -De prijs

 

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen

in BTW-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan Terrafauna producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Terrafauna geen invloed

op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien Terrafauna dit bedongen heeft en:

 1. a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de

prijsverhoging ingaat.

 

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

Artikel 10 -Conformiteit en Garantie

 

 1. Terrafauna staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande

wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. Een door Terrafauna, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af

aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming

van de verplichtingen van Terrafauna jegens Terrafauna kan doen gelden op grond

van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 1. Op alle gebruiksartikelen, exclusief voedseldieren en planten, rust een DOA garantie (Death On Arrival). Dat houdt in dat wanneer u een produkt ontvangt dat bij aankomst niet blijkt te werken, dit produkt vervangen zal worden, mits u deze retour zendt naar het door Terrafauna aangegeven retouradres, en er op de dag van ontvangst melding via email van is gemaakt.

* Retourzendingen dienen gedaan te worden in een bubbel envelop (kleine onderdelen) of als eenvoudig pakket (indien het niet door de brievenbus past). Een gewone brief envelop beschermt uw spullen niet voldoende tegen de sorteermachine bij PostNL. De kosten van retourzending zijn ten laste van de verzender en worden alleen vergoed indien de retour een inpak/productfout of DOA betreft. Bij een spijtoptant wordt alleen de waarde van het product vergoed.

* Zodra het retour artikel is ontvangen, en gecontroleerd is op eventuele inpak/productfouten of DOA, wordt er bij vaststellen van een defect kosteloos een vervangend exemplaar toegestuurd.

* Terrafauna is niet aansprakelijk voor problemen door verkeerd gebruik van de artikelen.

 

Artikel 11 -Levering en uitvoering

 

 1. Terrafauna zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot

verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. De consument is verantwoordelijk voor het juist opgeven van het aflever adres. Indien het aflever adres foutief is opgegeven door de consument is Terrafauna niet aansprakelijk als een zending verloren is geraakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld,

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en

recht op eventuele schadevergoeding.

 1. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Terrafauna het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Terrafauna zich

inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op

duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij

vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van

retourzending zijn voor rekening van Terrafauna.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging

aan de consument bij Terrafauna, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 1. Het risico van beschadiging / kwaliteitsverlies van voedseldieren en planten berust vanaf het moment van aflevering bij de vervoerder bij de consument, Terrafauna is niet verantwoordelijk voor het kwaliteitsverlies dat door vervoer van de voedseldieren en planten is ontstaan. Het is ten alle tijden beter om voedseldieren en planten in de winkel af te komen halen in plaats van op te sturen, met name met extreem hoge (boven de 20 graden celsius) en extreem lage temperaturen (vorst).
 2. Indien een pakje niet wordt ontvangen door de koper binnen de normale leveringstermijn, dient de koper hiervan uiterlijk binnen 1 maand na de besteldatum via E-mail of telefonisch melding te maken bij de klantenservice. Klachten over niet ontvangen pakjes nà deze periode worden niet meer in behandeling genomen.

 

Artikel 12 -Duurtransacties

 

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een

opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal

worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde

tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 -Betaling

 

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te

worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een

overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze

overeenkomst betreffende bescheiden.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een

vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan

de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende

bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan Terrafauna te melden.

 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft Terrafauna behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

 

Artikel 14 -Klachtenregeling

 

 1. Terrafauna beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij Terrafauna, nadat de consument de gebreken

heeft geconstateerd.

 1. Bij Terrafauna ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door Terrafauna binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht

van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan

verwachten.

 1. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
  5. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
  6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
  7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

Artikel 15 -Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.

 

Artikel 16 – Privacy Policy

 

Hieronder vindt u de privacy policy van Terrafauna, deze wordt ook nog apart vermeld op de site.

Met het aanvaarden van de Algemene Voorwaarden verklaart de consument ook kennis te hebben genomen aan onderstaande privacy policy.

 

Privacy Policy Terrafauna

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Terrafauna. U dient zich ervan bewust te zijn dat Terrafauna niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Terrafauna respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Gebruik van onze diensten
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Terrafauna of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Terrafauna of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.

Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Terrafauna of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Doeleinden
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden
De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze webwinkel. Hieronder valt o.a. het betaal systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. De financiële verwerkers, (
MollieING) hanteren elk hun eigen privacypolicy. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens
Wij bieden alle geregistreerde klanten de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven communicatie
Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Toestemming door het plaatsen van een ‘vinkje’:
1.Bij het plaatsen van een bestelling wordt uw toestemming gevraagd voor het verwerken en opslaan van uw persoonsgegevens (o.a. adresgegevens, emailadres en telefoonnummer), door middel van het plaatsen van een ‘vinkje’ waarmee u de algemene voorwaarden en privacy policy accepteert.

Vragen en feedback
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Terrafauna
Oudendijk 14a, 4285 WK Woudrichem
+31(0)183304228
info@Terrafauna.nl